کاربرد قضیه حد مرکزی تابعی در آزمون ریشه واحد در مدل‌های خودبازگشتی

دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، مهر 1394، صفحه 3-9

صدیقه زمانی مهریان؛ علیرضا نعمت‌اللهی


برآورد پارامتر توزیع نمایی سانسور شده از راست

دوره 2، 1 (پاییز و زمستان 1395)، اسفند 1395، صفحه 9-14

آمنه سادات میرنیام؛ زهرا شناوری؛ عبدالرسول برهانی حقیقی


بررسی شبیه‌سازی کارایی برآورد موجک توابع روند تحت وابستگی دراز مدت

دوره 2، 2 (بهار و تابستان 1396)، خرداد 1396، صفحه 9-22

نرگس حسینیون؛ نجمه علمشاهی


آزمون فرضیۀ آماری روی بردارهای میانگین یکنوا در توزیع‌های نرمال چندمتغیره: قضایا و کاربردها

دوره 2، 1 (پاییز و زمستان 1395)، اسفند 1395، صفحه 31-42

ابوذر بازیاری؛ زهرا الماس‌پور؛ زهرا حیدری


معرفی و خواص سانسور نوع دوم پیشرو تعمیم‌یافته

دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، مهر 1394، صفحه 10-14

آمنه‌سادات میرنیام؛ زهرا شناوری؛ عبدالرسول برهانی حقیقی


قضیة باسو در آزمون فرضیه‌های آماری

دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، آذر 1395، صفحه 15-30

مهدی شمس


انتخاب مدل غیرآشیانی در مدل‌های رگرسیونی با باقی‌ماندۀ سری‌های ‌زمانی نامنفی

دوره 2، 1 (پاییز و زمستان 1395)، اسفند 1395، صفحه 15-30

نویده یعقوبی هرزندی؛ عبدالرضا سیاره


مقایسۀ مدل‌های توزیع بتا-دوجمله‌ای دومتغیرۀ گسسته بر اساس همبستگی بین متغیرهای حاشیه‌ای

دوره 2، 1 (پاییز و زمستان 1395)، اسفند 1395، صفحه 43-54

حسین پاشا زانوسی؛ عبدالله سعادتمند


تعمیم مفصل فارلی- گامبل- مورگنسترن و ساختار وابستگی آن

دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، مهر 1394، صفحه 27-34

حکیم بکری‌زاده؛ غلامعلی پرهام؛ نرگس عباسی؛ مریم روزدار


روش نمونه‌گیری ترابرشی خطی: تابع تشخیص و آزمون فرضیه پارامتری

دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، آذر 1395، صفحه 39-48

ابوذر بازیاری


برخی نتایج حدی برای میانگین موزون تصادفی

دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، مهر 1394، صفحه 34-42

رسول روزگار؛ عیسی محمود


چند جمله‌ای‌های استرلینگ و کاربرد آنها در حل انتگرال‌ها

دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، آذر 1395، صفحه 49-54

شهرام یعقوب‌زاده شهرستانی


بررسی و کاربرد دو مدل سری‌های‌ زمانی صحیح مقدار

دوره 2، 1 (پاییز و زمستان 1395)، اسفند 1395، صفحه 67-73

رسول روزگار؛ مرضیه نیک‌آیین


مقایسۀ میانگین مربعات خطای برآوردگرهای انقباضی واریانس توزیع چوله – نرمال با ضریب تغییرات معلوم

دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، مهر 1394، صفحه 43-48

ناهید سنجری فارسی‌پور؛ نجمه رشیدی؛ آرش پیشدست


توزیع وایبل کوماراسوامی

دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، آذر 1395، صفحه 55-62

فریبا نظری؛ انوشیروان غفاری‌پور


برآوردگرناپارامتری موجکی - آستانه ای تابع چگالی و ساختار ‌کوواریانس ضرائب موجکی

دوره 2، 2 (بهار و تابستان 1396)، خرداد 1396، صفحه 57-67

محمود افشاری؛ نرگس عباسی؛ علیرضا مهردوست