اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مسعود یارمحمدی

آمار دانشیار

stat.journals.pnu.ac.ir
masyarpnu.ac.ir
23322246

سردبیر

دکتر نرگس عباسی

آمار ریاضی دانشیار؛ گروه آمار، دانشگاه پیام نور مرکز شیراز

n_abbasipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر حمید پزشک

آمار ریاضی استاد؛ گروه آمار. دانشگاه تهران

hamid.pezeshkgmail.com

دکتر مجتبی گنجعلی

آمار ریاضی استاد؛ گروه آمار. دانشگاه شهید بهشتی

m-ganjalisbu.ac.ir

دکتر علی شادرخ

آمار ریاضی استادیار؛ گروه آمار. دانشگاه پیام نور. مرکز تهران

a_shadrokhpnu.ac.ir

دکتر پرویز نصیری

آمار ریاضی دانشیار؛ گروه آمار. دانشگاه پیام نور

pnasiri45yahoo.com

دکتر عادل محمدپور

آمار ریاضی دانشیار؛ گروه آمار. دانشگاه امیرکبیر

www.aut.ac.ir
adelaut.ac.ir

دکتر صادق رضایی

آمار ریاضی دانشیار؛ گروه آمار. دانشگاه امیرکبیر

srezaeiaut.ac.ir