برآورد پارامتر توزیع نمایی سانسور شده از راست

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه آمار، دانشگاه شیراز

2 استادیار، گروه آمار، دانشگاه شیراز

چکیده

در این مقاله ابتدا طرح سانسور نوع دوم پیشرو تعمیم‌یافته (سانسور از راست) معرفی می‌شود. سپس تابع درست‌نمایی را برای این‌گونه متغیرها به دست آورده شده و در حالت توزیع نمایی، تابع درست‌نمایی به صورت دقیق محاسبه گردیده است. از آنجا که برآوردگر درست‌نمایی ماکسیمم حاصل از این تابع صورت تحلیلی ندارد، لذا با استفاده از روش عددی «موقعیت خطا»، برآورد پارامتر نمایی را به دست می‌آوریم. در پایان یک بازه اطمینان مناسب برای پارامتر توزیع نمایی در این طرح  معرفی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


[1] Aggarwala, R., Balakrishnan, N. (1998). Some properties of progressive censored order statistics from arbitrary and uniform distribiutions with applications to inference and simulation. Journal of statistical planning and inference, 70, 35-49.
[2] Balakrishnan, N., Cramer, E., kamps, U., sckenk, N. (2001). Progressive type II censored order statistics from exponential distributions. Statistics, 35, 537-556.
[3] Balakrishnan, N., Sandhu, R.A. (1995). A simple simulational algorithm for generating progressive type II censored samples .The American Statistician, Vol. 49, No.2. pp.229-230.
[4] Balakrishnan, N., Sandhu, R.A. (1996). Best linear unbiased and maximum likelihood estimation for exponential distribution under general progressive type II censored samples. Sankhya B, 58, 1-9.
[5] Bandyopadhyay, U., Chattopadhyay, G., (1995). Progressive censoring under inverse sampling for nonparametric two-sample problems. Sequential Anal., 14, 1-28.
[6] Davis, H.T., Feldstein, M.L. (1979). The generalized pareto law as a model for progressively censored survival data. Biometrica, 66, 299-306 .
[7] Fernandez, A.J. (2004). On estimating exponential parameters with general type II progressive censoring. Journal of statistical planning and inference, 121, 135- 147.
[8] Guilbaud, O. (2001). Exact non-parametric confidence intervals for quantiles with progressive type II censoring. Scand. J. Statis, 28, 699-713.
[9] Halperin, M., Hamdy, M.I., Thall, P.F. (1989). Distribution - free confiedence interval for a parameter of Wilcoxon-Mann-Whitney type for ordered categories and progressive censoring. Biometrics, 45, 509-521.
[10] Sen, P.K. (1979). Weak convergence of som quantile processes arising in progressively censored tests. Ann. Statist, 7, 414-431.
[11] Viveros, R., Balakrishnan, N. (1994). Interval estimation of life characteristics from progressively censored samples. Technometrics, 36, 84-91.
[12] Yuen, H.K., Tse, S.K. (1996). Parameters-estimation for Weibull distributed lifetimes under progressive censoring with random removals. J. Statistics. Comput. Simulation, 55, 57-71.