توزیع وایبل کوماراسوامی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، آمار، دانشگاه پیام نور

2 استادیار، ریاضی، دانشگاه یاسوج

چکیده

در این مقاله به معرفی توزیع وایبل کوماراسوامی و بیان برخی از ویژگی‌های این توزیع می‌پردازیم.
این توزیع یک مدل کاملاً منعطف در تحلیل داده‌های مثبت است. توزیع وایبل کوماراسوامی شامل زیرمدل‌های خاص از جمله توزیع‌های وایبل‏ نمایی شده‏، رایلی نمایی شده‏، نمایی نمایی شده‏، وایبل و همچنین توزیع جدید نمایی کوماراسوامی است. عبارات صریح برای گشتاورها‏، تابع مولد گشتاور‏ها و همچنین نتایجی از ‏شبیه‌سازی بر روی توزیع را ارائه می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها


[1] G. M. Cordeiro, E. M. M. Ortega and S. Nadarajah, {em The Kumaraswamy Weibull distribution with application to failure data}, Journal of the Franklin Institute 347(2010)1399–1429.
[2] N. Eugene, C. Lee and F. Famoye, {em Beta-normal distribution and its applications}, Communications in Statistics —Theory and Methods 31 (2002) 497–512.
[3] W. Q. Meeker and L. A. Escobar, {em Statistical Methods for Reliability Data}, John Wiley, New York, 1998.‎
[4] G. Muraleedharan, A. D. Rao, P. G. Kurup, N. Unnikrishnan Nair and M. Sinha, {em Modified Weibull distribution for maximum and significant wave height simulation and prediction}, Coastal Engineering 54(2008) 630–638.
[5] A. P. Prudnikov, Y. A. Brychkov and O. I. Marichev, {em Integrals and Series}, vol.1, Gordon and Breach Science Publishers, Amsterdam, 1986.‎‎‎