معرفی یک برآوردگر جدید برای برآورد میانگین جامعه (داده‌های دارای خطای اندازه‌گیری)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه پیام نور میاندواب

چکیده

در این مقاله مسئله برآورد میانگین جامعه زمانی که داده ها دارای خطای اندازه‌گیری هستند و همچنین یک روش جدید برآورد میانگین جامعه زمانی‌که داده‌های نمونه‌گیری دارای خطای اندازه‌گیری هستند، ارائه شده است. در این مقاله یک براورد کننده جدید معرفی و از لحاظ تئوری و عملی نسبت به سایر برآوردکننده‌ها مقایسه می‌شود. همچنین کارایی برآوردکننده جدید، نسبت به سایر برآوردکننده‌های موجود را نشان داده‌ و در اخر این نتایج برای داده‌های واقعی به کار برده می‌شود.

کلیدواژه‌ها