اهداف و چشم انداز

حوزه‌ی فعالیت مجله در مقالاتی حاوی

- نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در علوم آماری،

- آموزش آمار در نظام آموزشی از راه دور، مجازی، سنتی،

 می‌باشد.