روش معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته استوار و کاربرد آن در مدل‌هایی با برآمدهای دودویی همبسته

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آمار دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دکترا، آمار دانشگاه پیام نور

چکیده

روش معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته توسط لیانگ و زیگر (1986) به عنوان روشی برای تسهیل در تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده به صورت طولی، آشیانه‌ای و اندازه‌های مکرر معرفی شد. این روش از مدل خطی تعمیم‌یافته برای برآوردهایی کارا و نااریب پارامترهای رگرسیونی نسبت به برآورد ضرایب رگرسیونی در مدل‌های خطی تعمیم‌یافته، هنگامی‌که همبستگی نامشخصی در میان مشاهدات موجود باشد، استفاده می‌کند. این روش در رابطه با داده‌‌های دورافتاده متاثر شده و کارایی خود را از دست می‌دهد. لذا به منظور کاهش اثرات این دسته از مشاهدات، روش‌های استوارسازی معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته را برای دو کلاس شوئیپ و مالوس معرفی کرده و سپس آنها را با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی برای مدل‌هایی با برآمدهای دودویی همبسته مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

کلیدواژه‌ها


Liang, K.Y. and Zeger, S.L. (1986). Longitudinal data analysis using generalized linear models, Biomtrika; 73: 13-22.
Prentice, R.L. (1988). Correlated binary regression with covariates specific to eachb binary observations, 44: 1033-1048.
Zhao, I. and Prentice, R.L. (1990). Correlated binary regression analysis quadratic exponential model, Biometrika, 77: 642-648.
Liang, K.Y., Zeger, S.L. and Qaqish, B. (1992). Multivariate regression analysis for categorical data. Journal of statistical society, Series B, 54: 3-40.
Zeger, S.L. and Liang, K.Y. (1992). An overview of methods for the analysis of Longitudinal data. Statistics in medicine, 11: 1825-1839.
Pan W. (2001). On the robust variance estimator in generalised estimating equations. Biometrika; 88(3):901-906. DOI:10.1093/biomet/88.3.901.
Wang, M. and Long, Q. (2010). Modified robust variance estimator forgeneralized estimating equations withimproved small-sample performance. Statistics in medicine, 30 1278-1291.
Carroll, R.J. and Pederson, S. (1993). On robustness in the logistic regression model. J.R statist. Soc, B , 55 693-706.
Qaqish, B.F. and Preisser, J.S. (1999) Resistant fits for regression with correlated outcomes anestimating equations approach, Journal of Statistical Planning andInference, 75, 415-431.
Park, T.P., Shin, D.W. and Park, C.G. (1998). A generalized estimating equations approach for order group effects with repeated measurements, Biometrics, 83, 688-694.
Preisser, J.S. and Qaqish, B.F. (1996). Deletion diagnostics for Generalised Estimating Equations. Biometrika, 83, 551-562.
Preisser, J.S. and Qaqish, B.F. (1999). Robust regression for clustered data with application to binary responses. Biometrika 55, 574-579.
Holland, P.W. and Welsch, R.E. (1977). Robust Regression Using Iteratively Reweighted Least-Squares. Communi-cations in Statistics – Theory and Methods 6(9), 813-827.