معرفی و خواص سانسور نوع دوم پیشرو تعمیم‌یافته

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، آمار دانشگاه شیراز

2 استادیار، بخش آمار دانشگاه شیراز

چکیده

این مقاله ابتدا به مفهوم زمان شکست پرداخته و سپس سانسور و انواع آن، به خصوص طرح سانسور نوع دوم پیشرو تعمیم‌یافته را به همراه خواص آن در قالب قضایایی معرفی نموده است. همچنین مثالی برای روشن‌تر شدن این نوع طرح بیان گردیده است.

کلیدواژه‌ها


حیدری، فریبرز. (1377). تابع راست‌نمایی برای مدل‌های سانسور معمولی در آنالیز بقاء، گلچین ریاضی، جلد پنجم، شماره 1.
 
Aggarwala, R. and Balakrishnan, N. (1998). Some properties of progressive censored order statistics from arbitrary and uniform distribiutions with applications to inference and simulation. Journal of statistical planning and inference. 70, 35-49.
Balakrishnan, N. and Sandhu, R.A. (1995). A simple simulational algorithm for generating progressive type II censored samples. The American Statistician, Vol. 49, No.2. pp.229-230.
Balakrishnan, N., Cramer, E., kamps, U. and sckenk, N. (2001). Progressive type II censored order statistics from exponential distributions. Statistics 35, 537-556.
Bandyopadhyay, U. and Chattopadhyay, G. (1995). Progressive censoring under inverse sampling for nonparametric two-sample problems. Sequential Anal. 14, 1-28.
Davis, H.T. and Feldstein, M.L. (1979). The generalized pareto law as a model for progressively censored survival data. Biometrica 66, 299-306.
Guilbaud, O. (2001). Exact non-parametric confidence intervals for quantiles with progressive type II censoring. Scand. J. statis. 28, 699-713.
Halperin, M., Hamdy, M.I. and Thall, P.F. (1989). Distribution - free confiedence interval for a parameter of Wilcoxon -Mann - Whitney type for ordered categories and progressive censoring. Biometrics 45, 509-521.
Sen, P.K. (1979). Weak convergence of some quantile processes arising in progressively censored tests. Ann. Statist. 7, 414-431.
Sinha, S.K. (1986). Reliability and life testing. Wiley Eatern Ltd, India: Dehli.
Viveros, R. and Balakrishnan, N. (1994). Interval estimation of life characteristics from progressively censored samples. Technometrics 36, 84-91.
Yuen, H.K. and Tse, S.K. (1996). Parametersestimation for Weibull distributed lifetimes under progressive censoring with random removals. J. Statistics. Comput. Simulation 55, 57-71.