کاربردهای نامساوی کرامر - رائو در محاسبۀ برآوردگرهای کمینه - بیشینه تحت داده‌های سانسور شده و مدل کوزیول - گرین

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه آمار، دانشگاه کاشان

2 استادیار، گروه آمار، دانشگاه پیام نور

چکیده

در این مقاله با استفاده از نامساوی کرامر - رائو یک کران پایین برای مخاطرۀ کمینه بیشینه بر پایة یک نمونه تصادفی با زمان توقف تصادفی، در حالتی که فضای پارامتر بریده باشد، به دست می‌آوریم.
در پایان به‌عنوان کاربردهایی از این مسئله، برآوردگرهای کمینه - بیشینه را تحت داده‌های سانسور شده، مدل کوزیول - گرین و خانواده توزیع‌های نمایی به دست می‌آوریم.

کلیدواژه‌ها


[1] Akahira, M. and Ohyauchi, N. (2002). Information Inequalities for the Bayes Risk for a Family of Non-Regular Distributions. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 54(4), 806–815.
[2] Akahira, M. and Sato, M. (1996). An information inequality for the Bayes risk. The Annals of Statistics, 24(5), 2288-2295.
[3] Alvo, M. (1977). Bayesian sequential estimation, Ann. Statist., 5, 955–968.
[4] Brown, L. D. and Gajek, L. (1990). Information Inequalities for the Bayes Risk. The Annals of Statistics, 18(4), 1578-1594.
[5] Eubank, R. L and Lariccia, V. N. (1982). Location and Scale parameter estimatiom from random censored data. Comm. Stat. A-Theory Methods, 11, pp. 2869-2888.
[6] Gajek, L. (1987). On minimax value in the scale model with truncated data. Ann. Statist, 16, pp. 669-677.
[7] Gajek, L. and Ghater, U. (1991). Estimating the scale parameter under random censorship. Statistics, 22, pp. 529-549.
[8] Gardiner, J. C. and Susarla, V. (1984). Risk-efficient estimation of the mean exponential survival time under random censoring, Proc. Nat. Acad. Sci., U.S.A., 81, 5906–5909.
[9] Gardiner, J. C. and Susarla, V. (1991). Some asymptotic distribution results in time-sequential estimation of the mean exponential survival time. Canad. J. Statist., 19,425-436 .
[10] Gardiner, J. C. and Susarla, V. and Ryzin, J. van. (1986). Time sequential estimation ofthe exponential mean under random withdrawals, Ann. Statist., 14, 607–618.
[11] Kaluszka, M. (2007). Information inequalities for the Bayes risk of predictors, Probability and Mathematical Statistics, 27(2), 167-179.
[12] Koziol, J. A. and Green, S. B. (1976). A Cramer-Rao Mises statistic for randomly censored data. Biometrika, 63, 465-474.
[13] Lehmann, E. L., and Casella, G. (1998). Theory of Point Estimation, 2nd edition. Springer-Verlag, New York.
[14] Tahir, M. (1988). Asymptotically optimal Bayesian sequential point estimation with censored data, Sequential Anal., 7, 227–237.
[15] Magiera, R. (1977). On sequential minimax estimation for the exponential class of processes. Zastos. Mat., 15, 445–454.