نشریه تخصصی دانشگاه پیام نور

 

گستره‌ علوم آماری

 

حوزه‌ فعالیت مجله در مقالاتی حاوی

- نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در علوم آماری،

- آموزش آمار در نظام آموزشی از راه دور، مجازی، سنتی،

 می‌باشد.

 

 

 

شماره جاری: دوره 2، 2 (بهار و تابستان 1396) - شماره پیاپی 4، خرداد 1396، صفحه 9-67 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه پیام نور

دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی