به اطلاع پژوهشگران گرامی می ­رساند این نشریه غیر فعال است.

لطفاً از ارسال مقاله خودداری فرمایید.

شماره جاری: دوره 2، 2 (بهار و تابستان 1396) - شماره پیاپی 4، خرداد 1396، صفحه 9-67 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه پیام نور

دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی