دوفصلنامه گستره‌ علوم آماری (STAT) - مقالات آماده انتشار