دوفصلنامه گستره‌ علوم آماری (STAT) - اخبار و اعلانات