دوفصلنامه گستره‌ علوم آماری (STAT) - اهداف و چشم انداز