نشریه تخصصی دانشگاه پیام نور


گستره‌ علوم آماری

 

حوزه‌ فعالیت مجله در مقالاتی حاوی

- نتایج پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در علوم آماری،

- آموزش آمار در نظام آموزشی از راه دور، مجازی، سنتی،

 می‌باشد.

 


 

شماره جاری: دوره 2، 2 (بهار و تابستان 1396) - شماره پیاپی 4، بهار و تابستان 1396، صفحه 9-67 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
2476-3632