دوفصلنامه گستره‌ علوم آماری (STAT) - واژه نامه اختصاصی