دوره و شماره: دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395) - شماره پیاپی 2، آذر 1395، صفحه 7-73 
توزیع وایبل کوماراسوامی

صفحه 55-62

فریبا نظری؛ انوشیروان غفاری‌پور