معرفی شبه فضای احتمال و بررسی شبه تابع مولد گشتاور و ویژگی‌های آن

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسنده

استادیار، آمار، دانشگاه پیام نور

چکیده

در این مقاله پس از معرفی شبه فضای احتمال، برای اولین بار شبه تابع مولد گشتاور  را معرفی می‌کنیم و به بررسی ویژگی‌های آن می‌پردازیم.
همچنین برخی ویژگی‌های شبه امید ریاضی و شبه واریانس  را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کلیدواژه‌ها


[1] Kolesarova, A., Integration of real function with respect to a measure. Math.Slovaca 46 No. 1 (1996), 4152.
[2] Lendelov, K, On the pseudo-lebesgue-stieltjes integral. Novi sad Journal of Mathematics vol .36, No. 2, (2006). 125136.
[3] Marinova, I., Inttegration with respect to a measure. Math .Slovaca36 No. 1 (1986), 1526.
[4] Nedovic, L. M., Grbic, T., The pseudo probability. Journal of Electrical Engineering 53(2002), 27 31.
[5] Pap, E., An integral generated by decomposable measure. Univ. Novom Sadu Zb. Rad. Prirod-Mat. Vol. 20 No. 1 (1990): 135144.
[6] Pap, E., Applications of the generated pseudo-Analysis on nonlinear partial differential equations,
[7] Pap, E., Null-Additive Set Functions. Dordrecht: Kluwer Academic publishers, Bratislava: IsterScience 1995.
[8] Pap, E., Vivona, D., Non-commutative and associative pseudo-analysis and its applications onnonlinear partial differential equations, J. Math. Anal. Appl. 246(2) (2000) 390408.
[9] Rudin W, Real and complex Analysis, New York, Mc Grow-Hill, 1960.
[01] Sugeno, M., Murofushi, T., Pseudo-addiittive measures and integrals. J. Math . Anal. 122(1987), 197 222.