بررسی عملکرد دو روش پیش‌بینی داده‌های فضایی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، آمار، دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد، آمار، دانشگاه الزهرا

چکیده

ساختار وابستگی داده‏های فضایی با موقعیت و فاصله بین آن‏ها مرتبط است؛ لذا تحلیل داده‏های فضایی دارای کاربردهای متعددی در زمینه‏های کاربردی است.
در این پژوهش به مطالعۀ دو روش درون‌یابی فضایی یعنی کریگینگ معمولی و عام پرداخته می‏شود. بدین منظور، به شبیه‏سازی مجموعه‏های داده‏ها پرداخته، عملکرد هر یک از این روش‏ها تحت شرایط مورد نظر، ارزیابی می‏شود. همچنین، برای بررسی اثر اندازه نمونه‏های مختلف و توابع تغییرنگار متفاوت، داده‏ها با اندازه‏های نمونه و تغییرنگارهای متفاوت شبیه‏سازی شده‏اند. علاوه بر این، برای هر یک از مجموعه داده‏های شبیه‏سازی شده از معیارهای اعتبارسنجی متقابل برای مقایسه این دو روش استفاده شده است. به عنوان ارائه کاربردی از نتایج حاصل، دقت روش‌های مورد نظر در برآورد مقادیر مربوط به یک معدن استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


Alimohammadi, R. (2009). Comparison of Spline with Kriging in an Epidemiological Problem. Jp Journal of Biostatistics 3 (3), 187 – 193.
Cressie, N. (1993). Statistics for Spatial Data. Wiley. New York.
Krige, D.G. (1951). A Statistical Approach to Some Basic Mine Valuation Problem on the Witwatersand. Journal of the Chemical, Metallurgical and Mining Society of South Africa. 52(6). 119-139.
Matheron, G. (1963). Principles of Geostatistics. Economic Geology, 58(8). 1246-1266.
Matkan, A., Shakiba, A., Mirbagheri, B. & Tavoosi, H. (2010), A comparison between Kriging, Cokriging and Geographically Weighted Regression models for estimating rainfall over north west of Iran. EMS Annual Meeting Abstracts. Sep 2010. Zurich. Switzerland.
Stein, M.L. (2005). Statistical Methods for Regular Monitoring Data. Journal of Royal Statistical Society B, 67, 667-687.