دوره و شماره: دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394) - شماره پیاپی 1، مهر 1394، صفحه 3-59 
معرفی و خواص سانسور نوع دوم پیشرو تعمیم‌یافته

صفحه 10-14

آمنه‌سادات میرنیام؛ زهرا شناوری؛ عبدالرسول برهانی حقیقی


تعمیم مفصل فارلی- گامبل- مورگنسترن و ساختار وابستگی آن

صفحه 27-34

حکیم بکری‌زاده؛ غلامعلی پرهام؛ نرگس عباسی؛ مریم روزدار