دوره و شماره: دوره 2، 1 (پاییز و زمستان 1395) - شماره پیاپی 1، اسفند 1395، صفحه 9-73 
برآورد پارامتر توزیع نمایی سانسور شده از راست

صفحه 9-14

آمنه سادات میرنیام؛ زهرا شناوری؛ عبدالرسول برهانی حقیقی