بررسی عملکرد دو روش پیش‌بینی داده‌های فضایی

دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، آذر 1395، صفحه 69-73

روشنک علی محمدی؛ صدیقه خندان