نویسنده = روزگار، رسول
بررسی و کاربرد دو مدل سری‌های‌ زمانی صحیح مقدار

دوره 2، 1 (پاییز و زمستان 1395)، اسفند 1395، صفحه 67-73

رسول روزگار؛ مرضیه نیک‌آیین


برخی نتایج حدی برای میانگین موزون تصادفی

دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، مهر 1394، صفحه 34-42

رسول روزگار؛ عیسی محمود