نویسنده = نجمه علمشاهی
بررسی شبیه‌سازی کارایی برآورد موجک توابع روند تحت وابستگی دراز مدت

دوره 2، 2 (بهار و تابستان 1396)، خرداد 1396، صفحه 9-22

نرگس حسینیون؛ نجمه علمشاهی