نویسنده = شمس، مهدی
قضیة باسو در آزمون فرضیه‌های آماری

دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، آذر 1395، صفحه 15-30

مهدی شمس