کلیدواژه‌ها = ضرایب موجکی
برآوردگرناپارامتری موجکی - آستانه ای تابع چگالی و ساختار ‌کوواریانس ضرائب موجکی

دوره 2، 2 (بهار و تابستان 1396)، خرداد 1396، صفحه 57-67

محمود افشاری؛ نرگس عباسی؛ علیرضا مهردوست