نویسنده = محمود، عیسی
برخی نتایج حدی برای میانگین موزون تصادفی

دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، مهر 1394، صفحه 34-42

رسول روزگار؛ عیسی محمود