نویسنده = بکری‌زاده، حکیم
تعمیم مفصل فارلی- گامبل- مورگنسترن و ساختار وابستگی آن

دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، مهر 1394، صفحه 27-34

حکیم بکری‌زاده؛ غلامعلی پرهام؛ نرگس عباسی؛ مریم روزدار