نویسنده = شهرام یعقوب زاده شهرستانی
تعداد مقالات: 2
2. چند جمله‌ای‌های استرلینگ و کاربرد آنها در حل انتگرال‌ها

دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 49-54

شهرام یعقوب‌زاده شهرستانی