نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون ریشه واحد کاربرد قضیه حد مرکزی تابعی در آزمون ریشه واحد در مدل‌های خودبازگشتی [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 3-9]
 • آزمون عمر معرفی و خواص سانسور نوع دوم پیشرو تعمیم‌یافته [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 10-14]
 • آزمون فرضیه پارامتری روش نمونه‌گیری ترابرشی خطی: تابع تشخیص و آزمون فرضیه پارامتری [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 39-48]
 • آزمون نسبت درستنمایی توزیع آمارة آزمون فرضیه مرکب با محدودیت فضای پارامتری در توزیع چندمتغیره پیوسته [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 15-26]
 • آزمون‌های مرکب قضیة باسو در آزمون فرضیه‌های آماری [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 15-30]
 • آنالیز بقا معرفی و خواص سانسور نوع دوم پیشرو تعمیم‌یافته [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 10-14]
 • آنالیز چندریزگی برآوردگر موجکی تابع چگالی احتمال و مشتقات آن برای متغیرهای تصادفی سانسورشده تحت وابستگی منفی تعمیم یافته [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 31-38]

ا

 • اعتبارسنجی متقابل بررسی عملکرد دو روش پیش‌بینی داده‌های فضایی [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 69-73]
 • انتگرال چند جمله‌ای‌های استرلینگ و کاربرد آنها در حل انتگرال‌ها [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 49-54]

ب

 • برآوردگر انقباضی بهینه مقایسۀ میانگین مربعات خطای برآوردگرهای انقباضی واریانس توزیع چوله – نرمال با ضریب تغییرات معلوم [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 43-48]
 • برآوردگر موجک برآوردگر موجکی تابع چگالی احتمال و مشتقات آن برای متغیرهای تصادفی سانسورشده تحت وابستگی منفی تعمیم یافته [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 31-38]

پ

ت

 • تابع چگالی نیم نرمال روش نمونه‌گیری ترابرشی خطی: تابع تشخیص و آزمون فرضیه پارامتری [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 39-48]
 • توزیع چندمتغیره پیوسته توزیع آمارة آزمون فرضیه مرکب با محدودیت فضای پارامتری در توزیع چندمتغیره پیوسته [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 15-26]
 • توزیع چوله - نرمال مقایسۀ میانگین مربعات خطای برآوردگرهای انقباضی واریانس توزیع چوله – نرمال با ضریب تغییرات معلوم [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 43-48]
 • توزیع کوماراسوامی توزیع وایبل کوماراسوامی [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 55-62]
 • توزیع مجانبی توزیع آمارة آزمون فرضیه مرکب با محدودیت فضای پارامتری در توزیع چندمتغیره پیوسته [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 15-26]
 • توزیع نسبت درست‌نمایی تعمیم یافته قضیة باسو در آزمون فرضیه‌های آماری [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 15-30]
 • توزیع وایبل توزیع وایبل کوماراسوامی [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 55-62]

چ

ح

 • حرکت برآونی کاربرد قضیه حد مرکزی تابعی در آزمون ریشه واحد در مدل‌های خودبازگشتی [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 3-9]
 • حساسیت و مشخصه بودن مقایسۀ کارایی روش‌های رده‌بندی‌کننده‌ رگرسیون لجستیک و رگرسیون درختی برای متغیر وابسته باینری [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 7-14]

د

 • داده کاوی مقایسۀ کارایی روش‌های رده‌بندی‌کننده‌ رگرسیون لجستیک و رگرسیون درختی برای متغیر وابسته باینری [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 7-14]
 • داده‏های فضایی بررسی عملکرد دو روش پیش‌بینی داده‌های فضایی [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 69-73]
 • دقت مقایسۀ کارایی روش‌های رده‌بندی‌کننده‌ رگرسیون لجستیک و رگرسیون درختی برای متغیر وابسته باینری [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 7-14]

ر

 • رگرسیون درختی مقایسۀ کارایی روش‌های رده‌بندی‌کننده‌ رگرسیون لجستیک و رگرسیون درختی برای متغیر وابسته باینری [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 7-14]
 • رگرسیون لجستیک مقایسۀ کارایی روش‌های رده‌بندی‌کننده‌ رگرسیون لجستیک و رگرسیون درختی برای متغیر وابسته باینری [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 7-14]

ز

 • زمان شکست معرفی و خواص سانسور نوع دوم پیشرو تعمیم‌یافته [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 10-14]

س

 • سانسور معرفی و خواص سانسور نوع دوم پیشرو تعمیم‌یافته [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 10-14]

ش

 • شبه امید ریاضی معرفی شبه فضای احتمال و بررسی شبه تابع مولد گشتاور و ویژگی‌های آن [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 63-68]
 • شبه تابع مولد گشتاور معرفی شبه فضای احتمال و بررسی شبه تابع مولد گشتاور و ویژگی‌های آن [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 63-68]
 • شبیه‌سازی مونت کالو روش نمونه‌گیری ترابرشی خطی: تابع تشخیص و آزمون فرضیه پارامتری [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 39-48]
 • شبه فضای احتمال معرفی شبه فضای احتمال و بررسی شبه تابع مولد گشتاور و ویژگی‌های آن [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 63-68]

ض

 • ضریب تغییرات مقایسۀ میانگین مربعات خطای برآوردگرهای انقباضی واریانس توزیع چوله – نرمال با ضریب تغییرات معلوم [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 43-48]

ف

 • فضای بسوف برآوردگر موجکی تابع چگالی احتمال و مشتقات آن برای متغیرهای تصادفی سانسورشده تحت وابستگی منفی تعمیم یافته [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 31-38]

ق

 • قضیة باسو قضیة باسو در آزمون فرضیه‌های آماری [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 15-30]
 • قضیه حد مرکزی برخی نتایج حدی برای میانگین موزون تصادفی [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 34-42]
 • قضیه حد مرکزی تابعی کاربرد قضیه حد مرکزی تابعی در آزمون ریشه واحد در مدل‌های خودبازگشتی [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 3-9]
 • قوانین اعداد بزرگ برخی نتایج حدی برای میانگین موزون تصادفی [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 34-42]

ک

 • کریگینگ عام بررسی عملکرد دو روش پیش‌بینی داده‌های فضایی [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 69-73]
 • کریگینگ معمولی بررسی عملکرد دو روش پیش‌بینی داده‌های فضایی [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 69-73]
 • کلاس شوئیپ روش معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته استوار و کاربرد آن در مدل‌هایی با برآمدهای دودویی همبسته [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 49-59]
 • کلاس مالوس روش معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته استوار و کاربرد آن در مدل‌هایی با برآمدهای دودویی همبسته [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 49-59]

گ

 • گشتاورها چند جمله‌ای‌های استرلینگ و کاربرد آنها در حل انتگرال‌ها [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 49-54]

م

 • ماکسیمم پایا تعمیم مفصل فارلی- گامبل- مورگنسترن و ساختار وابستگی آن [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 27-34]
 • میانگین مربع خطای زیان مقیاسی مقایسۀ میانگین مربعات خطای برآوردگرهای انقباضی واریانس توزیع چوله – نرمال با ضریب تغییرات معلوم [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 43-48]
 • میانگین موزون تصادفی برخی نتایج حدی برای میانگین موزون تصادفی [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 34-42]
 • میانگین نمونه‏ای برخی نتایج حدی برای میانگین موزون تصادفی [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 34-42]
 • مخروط محدب بسته توزیع آمارة آزمون فرضیه مرکب با محدودیت فضای پارامتری در توزیع چندمتغیره پیوسته [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 15-26]
 • مدل خود‏بازگشتی کاربرد قضیه حد مرکزی تابعی در آزمون ریشه واحد در مدل‌های خودبازگشتی [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 3-9]
 • مشاهدات سانسور شده برآوردگر موجکی تابع چگالی احتمال و مشتقات آن برای متغیرهای تصادفی سانسورشده تحت وابستگی منفی تعمیم یافته [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 31-38]
 • معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته روش معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته استوار و کاربرد آن در مدل‌هایی با برآمدهای دودویی همبسته [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 49-59]
 • معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته استوار روش معادلات برآوردگر تعمیم‌یافته استوار و کاربرد آن در مدل‌هایی با برآمدهای دودویی همبسته [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 49-59]
 • مفاهیم وابستگی تعمیم مفصل فارلی- گامبل- مورگنسترن و ساختار وابستگی آن [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 27-34]
 • مفصل تعمیم مفصل فارلی- گامبل- مورگنسترن و ساختار وابستگی آن [دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، 1394، صفحه 27-34]

ن

 • نرخ شکست توزیع وایبل کوماراسوامی [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 55-62]
 • نمونه‌گیری ترابرشی خطی روش نمونه‌گیری ترابرشی خطی: تابع تشخیص و آزمون فرضیه پارامتری [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 39-48]

و

 • وابستگی منفی تعمیم یافته برآوردگر موجکی تابع چگالی احتمال و مشتقات آن برای متغیرهای تصادفی سانسورشده تحت وابستگی منفی تعمیم یافته [دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، 1394، صفحه 31-38]