نویسنده = سیاره، عبدالرضا
انتخاب مدل غیرآشیانی در مدل‌های رگرسیونی با باقی‌ماندۀ سری‌های ‌زمانی نامنفی

دوره 2، 1 (پاییز و زمستان 1395)، اسفند 1395، صفحه 15-30

نویده یعقوبی هرزندی؛ عبدالرضا سیاره