نویسنده = نیک‌آیین، مرضیه
بررسی و کاربرد دو مدل سری‌های‌ زمانی صحیح مقدار

دوره 2، 1 (پاییز و زمستان 1395)، اسفند 1395، صفحه 67-73

رسول روزگار؛ مرضیه نیک‌آیین