نویسنده = غفاری‌پور، انوشیروان
توزیع وایبل کوماراسوامی

دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، آذر 1395، صفحه 55-62

فریبا نظری؛ انوشیروان غفاری‌پور