نویسنده = سعادتمند، عبدالله
مقایسۀ مدل‌های توزیع بتا-دوجمله‌ای دومتغیرۀ گسسته بر اساس همبستگی بین متغیرهای حاشیه‌ای

دوره 2، 1 (پاییز و زمستان 1395)، اسفند 1395، صفحه 43-54

حسین پاشا زانوسی؛ عبدالله سعادتمند