نویسنده = الماس‌پور، زهرا
آزمون فرضیۀ آماری روی بردارهای میانگین یکنوا در توزیع‌های نرمال چندمتغیره: قضایا و کاربردها

دوره 2، 1 (پاییز و زمستان 1395)، اسفند 1395، صفحه 31-42

ابوذر بازیاری؛ زهرا الماس‌پور؛ زهرا حیدری