نویسنده = رشیدی، نجمه
مقایسۀ میانگین مربعات خطای برآوردگرهای انقباضی واریانس توزیع چوله – نرمال با ضریب تغییرات معلوم

دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، مهر 1394، صفحه 43-48

ناهید سنجری فارسی‌پور؛ نجمه رشیدی؛ آرش پیشدست