نویسنده = نعمت‌اللهی، علیرضا
کاربرد قضیه حد مرکزی تابعی در آزمون ریشه واحد در مدل‌های خودبازگشتی

دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، مهر 1394، صفحه 3-9

صدیقه زمانی مهریان؛ علیرضا نعمت‌اللهی