نویسنده = شناوری، زهرا
برآورد پارامتر توزیع نمایی سانسور شده از راست

دوره 2، 1 (پاییز و زمستان 1395)، اسفند 1395، صفحه 9-14

آمنه سادات میرنیام؛ زهرا شناوری؛ عبدالرسول برهانی حقیقی


معرفی و خواص سانسور نوع دوم پیشرو تعمیم‌یافته

دوره 1، 1 (پاییز و زمستان 1394)، مهر 1394، صفحه 10-14

آمنه‌سادات میرنیام؛ زهرا شناوری؛ عبدالرسول برهانی حقیقی