نویسنده = ایمان مخدوم
تعداد مقالات: 1
1. اثبات جدیدی از اتحاد دی بروئین در کانال‌های نوفه تجمعی نرمال با مؤلفه‌های مستقل

دوره 2، 2 (بهار و تابستان 1396)، بهار و تابستان 1396، صفحه 51-56

عباس پاک؛ ایمان مخدوم