نویسنده = لیدر نوایی
تعداد مقالات: 2
2. معرفی شبه فضای احتمال و بررسی شبه تابع مولد گشتاور و ویژگی‌های آن

دوره 1، 2 (بهار و تابستان 1395)، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-68

لیدر نوایی